01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PGNU 2 3 4 PGNU

GOP Mannheim 21

Grünordnungsplan und Umweltbericht zum Neuen Stadtquartier am Hauptbahnhof / Mannheim 21, Mannheim
Bearbeitungszeitraum: 2009
Bestandsplan PGNUGrünordnungsplan PGNUAusschnitt Grünordnungsplan PGNU
Präsentation zur Bürgeranhörung im Rahmen der Offenlegung gemäß § 4 (2) BauGB:

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS